Promjena granica između Općine Gorjani i Grada Đakova uz pristupnu cestu koja vodi na farmu Gorana Tokića

Objavljeno: 30. 09. 2020.


PODIJELI:

Iz Grada Đakova upućen je POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU ODLUKE O PROMJENI GRANICE IZMEĐU GRADA ĐAKOVO I OPĆINE GORJANI.

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Na inicijativu Grada Đakova pokrenut je postupak uređivanja granica između Grada Đakova i Općine Gorjani. Na predmetnom obuhvatu koje administrativno pripada Općini Gorjani nalazi se nerazvrstana cesta koja služi vlasnicima poljoprivrednog zemljišta sa područja Grada. Kako bi Grad mogao preuzeti obvezu održavanje ceste potrebno je urediti granice između Grada Đakova i Općine Gorjani.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o promjeni granice između Grada Đakova i Općine Gorjani , dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Odluke o promjeni granice između Grada Đakova i Općine Gorjani odnosi na pitanja od interesa za građane.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

30. rujna 2020.  –  11. listopada 2020.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

e-savjetovanje@djakovo.hr  ili putem pošte na adresu:

Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

KLASA:008-02/20-01/5

URBROJ:2121/01-02/01-20-1

Đakovo, 30. rujna 2020. godine

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o naseljima (Narodne novine broj 54/88) članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15) i članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 3/18, 3/20) Gradsko vijeće Grada Đakova na ___ sjednici održanoj ______ 2020. godine donijelo je

ODLUKU O PROMJENI  GRANICE

IZMEĐU GRADA ĐAKOVO I OPĆINE GORJANI

Članak 1.

            Ovom odlukom mijenja se granica između Grada Đakova i Općine Gorjani.

Članak 2.

            Promjena granice počinje na križanju postojeće granice s odvojkom pristupnog puta za farmu Igora Tokića. Zapadnom stranom pristupnog puta ide u smjeru juga do javnog puta k.č.br. 544/43 k.o. Tomašanci (pristupna cesta za farmu Gorana Tokića). Sjevernom stranom ceste ide do kraja farme, na kraju farme prelazi na južnu stranu iste ceste te južnom stranom ide u pravcu istoka do postojeće granice.

Članak 3.

            Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada Đakova i općinski načelnik Općine Gorjani sklopit će Sporazum o promjeni granice.

Članak 4.

            Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenome glasniku Grada Đakova.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ: 2121/01-01/01-20-

Ðakovo,  2020.g.

                                                                                              PREDSJEDNIK

Pavo Cindrić, dipl.iur