UDRUGA RODITELJA „KORAK PO KORAK“ PROVELA ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU POLITIKA I AKTIVNOSTI USMJERENIH DJECI I MLADIMA

Objavljeno: 22. 07. 2015.


PODIJELI:

LOGO-organizacije-koje-brinu-horizontalno

Belišćani su zainteresirani za teme vezane uz djecu i mlade, no nisu dovoljno informirani

Zagreb, 22. srpnja 2015. – Rezultati istraživanja koje je Udruga roditelja „Korak po korak“ u suradnji s Centrom mladih Belišće i udrugom PRONI iz Osijeka provela u Belišću u sklopu projekta „Organizacije koje brinu“ pokazali su da je velik broj građana Belišća zainteresiran za teme vezane uz djecu i mlade, no da nisu dovoljno informirani o aktivnostima koje institucije i vlasti poduzimaju na lokalnoj razini. Sredstva koja se izdvajaju za programe za mlade nepoznanica su za dvije trećine ispitanika, a čak 74,1 posto sudionika ne zna postoji li na razini grada politika koja bi se odnosila na prava djece, odnosno Lokalni akcijski plan za djecu.

Cilj je istraživanja bio prepoznati potrebe djece i mladih u lokalnim zajednicama na koje je potrebno odgovoriti u suradnji s lokalnim administrativnim tijelima i organizacijama civilnog društva, a sve u svrhu postizanja dobrog upravljanja u lokalnim sredinama u okviru kojeg je sudjelovanje građana jedan od ključnih elemenata. Istraživanjem se tako nastojalo otkriti koliko su građani informirani i uopće željni informacija o događanjima i aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama te koliko su spremni na sudjelovanje u kreiranju lokalnih politika koje će u konačnici osigurati bolju budućnost za njihovu djecu.

„Naš je konačan cilj donošenje lokalne strategije za djecu i mlade kako bismo jače promovirali, poštovali i zaštitili njihova prava. Pritom smatramo da građani nikako ne smiju biti samo u ulozi korisnika usluga, već moraju preuzeti inicijativu i ulogu sudionika u procesima odlučivanja i kreiranja javnih politika. Ovo nam je istraživanje pomoglo da prepoznamo koji su to izazovi na putu aktivnije participacije građana u lokalnim zajednicama i načini na koje ih možemo potaknuti na sudjelovanje, u suradnji s osnaženim organizacijama civilnog društva“, pojasnila je Marina Trbus, voditeljica projekta „Organizacije koje brinu“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Rezultati istraživanja koje je proteklih mjeseci provedeno na uzorku od 139 sudionika, od čega je njih 35 posto bilo mlađe od 30 godina, pokazali su da je čak 91 posto ispitanika u Belišću zainteresirano za život lokalne zajednice, a 85 posto želi znati više o temama vezanim uz djecu i mlade. Međutim, postoci su se značajno smanjili kad se govorilo o dostupnosti informacija o radu lokalnih vlasti i institucija vezano uz mlade pa je tako gotovo 60 posto sudionika naglasilo da nemaju informacije o radu vlasti i institucija, a oko 70 posto da se temama vezanim uz mlade uglavnom ili uopće ne posvećuje dovoljno pažnje. Svega jedna trećina ispitanika smatra da Grad Belišće izdvaja sredstava za mlade, što pokazuje da je potrebno jasnije komunicirati planirana i utrošena sredstva za programe namijenjene toj skupini.

Jedno od načela dobrog upravljanja svakako je i načelo djelotvornosti koje se odnosi na učinkovito postizanje cilja. Za povećanje djelotvornosti nužno je kvalitetno planiranje koje se temelji na analizi potreba građana, a podatak da više od 70 posto Belišćana nikad nije sudjelovalo u istraživanju vezanom za potrebe mladih pokazuje da je ovo načelo nužno unaprijediti.

Više od polovice sudionika izjavilo je da znaju kome bi se u lokalnoj zajednici mogli obratiti za informacije o temama vezanim uz mlade, dok gotovo 80 posto njih zna da u Belišću postoji udruga mladih. S druge strane, velik dio ispitanika ne zna postoji li u njihovom gradu klub za mlade ili lokalni medij usmjeren mladima, a tek je nešto više od polovice sudionika upoznato s činjenicom da grad sufinancira projekte i programe za mlade.

I interes za teme od djeci je visok pa tako 87,77 posto ispitanika navodi da su uglavnom ili u potpunosti zainteresirani za njih. No, svaki drugi sudionik smatra da uopće ili uglavnom nije informiran o takvim temama. Značajan je podatak da 30,2 posto sudionika smatra da se temama o potrebama djece ne posvećuje dovoljno pažnje, 41,8 posto smatra da se tim temama posvećuje dovoljno pažnje, dok čak 28,1 posto ne može procijeniti. Ovakvi rezultati ukazuju na to da građani nisu dovoljno upoznati s aktivnostima koje institucije i vlasti poduzimaju na lokalnoj razini, dok je za konstruktivan dijalog građana i javnih službenika nužno da su građani kvalitetno informirani.

S obzirom na to da lokalni planovi u pravilu sadrže aktivnosti koje bi unaprijedile kvalitetu života određene skupine, u ovom slučaju djece, detaljnije se ispitalo koliko su građani informirani o dostupnosti usluga i programa namijenjenih djeci na razini grada, a koje bi mogle biti sastavni dio tih lokalnih politika. Čak 74,1 posto sudionika nije znalo postoji li na razini grada politika koja bi se odnosila na prava djece, odnosno Lokalni akcijski plan za djecu. Što se tiče usluga koje se odnose na roditeljstvo, katalog učinkovitih programa za podršku roditeljstvu, lista licenciranih pružatelja socijalnih usluga, više od polovice sudionika izjavilo je da ne zna postoje li takve usluge u njihovom gradu.

Svega 30,9 posto sudionika sudjelovalo je u nekom projektu koji je zajednički organizirao grad, a 21,6 posto u aktivnostima koje su zajedno organizirali grad i neka udruga, što ukazuje da se mali udio građana uključuje u aktivnosti koje organiziraju institucije na razini grada, u ovom slučaju škola, ili sam grad. Preko 80 posto građana koji su sudjelovali u istraživanju nisu upoznati s radom školskih odbora, vijećima roditelja i vijećima učenika u školama, a samo mali broj smatra da Vijeća roditelja i Vijeća učenika imaju ikakav utjecaj na upravljanje školama. Temeljem nalaza iz fokusnih grupa s mladima vidljivo je da i sam način odabira članova vijeća učenika i vijeća roditelja nije transparentan i ne doprinosi jačanju kulture dobrog upravljanja i zajedničkog odlučivanja.

Usprkos svemu navedenom o nedostatku informacija i niskoj razini participacije, građani iskazuju velik interes za uključivanje – više od 75 posto bilo bi spremno uključiti se u procese izrade lokalnih strategija i akcijskih planova za djecu i mlade, a jednak bi dio sudionika pohađao i edukaciju koja bi im olakšala takvu participaciju. Ovo je snažna poruka donositeljima odluka za sveobuhvatnu reformu u pristupu prema građanima koja bi omogućila bolje informiranje i participaciju građana, a time izravno doprinijela dobroj vladavini vezano za politike na općenitoj razini, a posebno vezano za politike prema djeci i mladima.

O projektu „Organizacije koje brinu“

LOGO-organizacije-koje-brinu-1Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Cilj je projekta osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine, odnosno provedbe politika prema djeci i mladima. Konačni je cilj projekta educirati organizacije civilnog društva i javnu administraciju za proces uspostave transparentnih politika prema djeci i mladima te osnažiti građane da se uključe i podrže donošenje lokalnih strategija. Projekt se provodi u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Financira ga Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 240.000,00 eura.