Grad Đakovo poziva udruge da se prijave na JAVNI POZIV za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini

Objavljeno: 01. 02. 2018.


PODIJELI:

Temeljem članka 4. i 10. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada Đakova  (Službeni glasnik Grada Đakova broj  11/17), gradonačelnik Grada Đakova, dana 31. siječnja 2018. godine, objavljuje

J a v n i    p o z i v 

za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje

Europskih projekata u 2018. godini

I.

Grad Đakovo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području europskih integracija i fondova Europske unije da se prijave za financijsku podršku u pripremi i provođenju projekata iz toga područja.

II.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom

udruge, koje su upisane u registar neprofitnih organizacija, imaju sjedište na području Grada Đakova i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Uputama za prijavitelje.

Ill.

Nositelji projekta mogu zatražiti sufinanciranje za projekte

  • za koje je potpisivanje ugovora s nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  1. tijekom 2017., ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2018. ili

– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2018. godini;

  1. tijekom 2018. godine.

IV.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Đakova za 2018. godinu. Ukupno raspoloživ iznos je 150.000,00 kn.

Iznos sufinanciranja koji se može zatražiti i ugovoriti je od 5.000,00 do 30.000,00 kn, a planira se okvirno sklopiti 10 ugovora o sufinanciranju.

V.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može (zajedno sa ostalom dokumentacijom) preuzeti na mrežnim stranicama Grada Đakova (www.djakovo.hr).

Uz navedeni obrazac, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

VI.

Obrasci se popunjavaju putem računala a dostavljaju se u papirnatom obliku (jedan izvornik). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom prijavitelja.

VII.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se od dana objave Javnog poziva. Zadnji rok za dostavu prijave je 10. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenosti sredstva u Proračunu za 2018. godinu.

VIII.

Dokumentaciju koja je navedena u Uputama za prijavitelje treba poslati u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Đakova – soba broj 13) uz napomenu („Ne otvaraj – Javni poziv za jednokratne potpore  za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini“ ) na sljedeću adresu:

GRAD ĐAKOVO

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31000 ĐAKOVO

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

IX.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u  2018. godini.

X.

            Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima određenima u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: drustvene.djelatnosti@djakovo.hr .

 Odgovori na pojedine upite bit će poslani najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita izravno na adrese onih kojih su pitanja postavili.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Đakovo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Stoji u POZIVU gradonačelnika Đakova Marina Mandarića.