JAVNA RASPRAVA O IZRADI ŠUMSKOGOSPODARSKOG PLANA

Objavljeno: 12. 11. 2014.


PODIJELI:

šume

Mjesni odbor Široko Polje obavještava mještane da će dana 14. studenog (petak) 2014. godine u vremenu od 13,30 sati do 15,00 sati u zgradi Grada Đakova biti javna rasprava o izradi programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici Đakovačke šume.

Gospodarska jedinica Đakovačke šume obuhvaća i šumske površine u privatnom posjedu na području Grada Đakova, odnosno katastarskih općina: Budrovci, Đakovo, Đurđanci, Ivanovci, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje.

hr šume 1    hr šume 2Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima uz gospodarenje šumama šumoposjednika.

Posjednici katastarskih čestica koje se u evidenciji načina uporabe ne vode kao šuma, a na kojima je prilikom terenskog obilaska ustanovljena šuma moći će se pismeno izjasniti žele li predmetnu česticu imati uvrštenu u program gospodarenja ili će istu privesti namjeni kako je to evidentirano u katastru.