JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2018. godini

Objavljeno: 01. 02. 2018.


PODIJELI:

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 11/17), Gradonačelnik Grada Đakova, dana 31. siječnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 

za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za

Grad Đakovo u 2018. godini

 1. Grad Đakovo poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva koje su programski usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne djelatnosti – humanitarne udruge, udruge proistekle iz Domovinskog rata te ostale udruge iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Đakova u 2018. godini (u dajnjem tekstu: Javni natječaj).

            Pravo podnošenja prijave na temelju ovog Javnog natječaja iz područja kulture i umjetnosti, osim udruga i drugih organizacija civilnoga društva imaju i: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i pravne osobe  koje obavljaju djelatnost u kulturi.

 1. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja 1.080.000,00 kn.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe ili projekte za sljedeća prioritetna područja djelovanja: 

2.1. Kultura i umjetnost – ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn

 1. a) amaterska kulturno umjetnička društva – kulturno-umjetnički amaterizam u iznosu 000,00 kn,

Očekivani broj ugovora 30.

 1. b) ostale djelatnosti u kulturi i umjetnosti u iznosu 150.000,00 kn,

Očekivani broj ugovora 10.

2.2. Tehnička kultura – planirana sredstva 100.000,00 kn

 Očekivani broj ugovora 8. 

2.3. Zaštita zdravlja – zdravstvo – planirana sredstva 60.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 6.

2.4. Socijalna djelatnost – Humanitarne udruge – planirana sredstva 150.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 15.

2.5. Branitelji i stradalnici – Udruge proistekle iz Domovinskog rata – planirana sredstva 120.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 11. 

2.6. Ostale udruge – različitih područja djelovanja iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti – planirana sredstva 150.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 20.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu po ovom javnom natječaju je 2.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 100.000,00 kn.

 1. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana, a završava 02. ožujka 2018. godine.
 2. Svaki prijavitelj može prijaviti više programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja. Sva financijska sredstva koja Grad Đakovo dodjeljuje putem Javnog natječaja na razdoblje do 12 mjeseci odnose se na programe/projekte koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni natječaj raspisuje.
 1. Prijavu programa/projekta na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga ili drugi prijavitelj koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je upisan u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar i djeluje najmanje jednu (1) godinu do raspisivanja Javnog natječaja;

– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

– da ima sjedište na području Grada Đakova ili ustrojstveni oblik djeluje na području Grada Đakova; iznimno sa sjedištem izvan Grada Đakova ako je njihov program/projekt od interesa za Grad Đakovo, ako se program/projekt provodi na području Grada Đakova i čija aktivnost utječe na povećanje kvalitete života, poboljšanje određenih usluga ili rješavanje nekog od problema na području Grada Đakova;

 – da je registriran kao udruga, zaklada, privatna ustanova, vjerska zajednica ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacija civilnoga društva);

– da je svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladio s odredbama zakona na temelju kojega je organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu;

– da se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

– da program/projekt, inicijativa ili druga aktivnost koju prijavi na Javni natječaj Grada Đakova, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada Đakova definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;

– da je uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Đakova i drugih javnih izvora;

– da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Đakova te trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Đakova;

– da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

– da općim aktom ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

– da ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način) odnosno da je ispunio dosadašnje obveze dostavljanja programskog i financijskog izvješća Gradu Đakovu;

– da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu program/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;

– da ima definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva  i dr.).

 1. Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekata, koja su prioritetna područja financiranja i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Đakova www. djakovo.hr
 3. Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala, a dostavljaju se u papirnatom obliku (jedan izvornik). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjeren službenim pečatom prijavitelja.
 4. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Đakova – soba broj 13) uz napomenu („ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2018. godini“ ) na slijedeću adresu:

GRAD ĐAKOVO

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31000 ĐAKOVO

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

 1. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2018. godini.
 2. Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
 3. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: drustvene.djelatnosti@djakovo.hr najkasnije do 21. veljače            2018. godine. Odgovori na pojedine upite bit će poslani najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita izravno na adrese onih kojih su pitanja postavili.
 4. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Đakovo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Stoji u POZIVU NA NATJEČAJ udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Ureda gradonačelnika Đakova Marina Mandarića.