JAVNI POZIV za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine

Objavljeno: 01. 02. 2018.


PODIJELI:

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 11/17), gradonačelnik Grada Đakova dana 31. siječnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za  jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine

 1. Grad Đakovo poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, ako su, u skladu s uvjetima javnog poziva, prihvatljivi prijavitelji da se prijave na Javni poziv za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

            Pravo podnošenja prijave na temelju ovog Javnog poziva iz područja kulture i umjetnosti, osim udruga i drugih organizacija civilnoga društva imaju i: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i pravne osobe  koje obavljaju djelatnost u kulturi.

 1. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama tijekom proračunske godine 2018. godine za:

– provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija i dr., kao i za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu;

– obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, putovanja i slično;

– institucionalnu podršku – podrška za organizacijski razvoj i poslovanje udruga.

 1. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.165.000,00 kn.

Udruge se sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti za sljedeća prioritetna područja djelovanja:

3.1. Sport – ukupno planirana sredstva 540.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 40.

3.2. Kultura i umjetnost – ukupno planirana sredstva 350.000,00 kn

 1. a) amaterska kulturno umjetnička društva – kulturno umjetnički amaterizam u iznosu 000,00 kn,

Očekivani broj ugovora 10.

 1. b) izdavačka djelatnost u iznosu 100.000,00 kn,

Očekivani broj ugovora 10.

 1. c) ostale djelatnosti u kulturi i umjetnosti u iznosu 170.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 30.

3.3. Tehnička kultura – planirana sredstva 55.000,00 kn

 Očekivani broj ugovora 10.

3.4. Zaštita zdravlja – zdravstvo – planirana sredstva 40.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 10.

3.5. Socijalna djelatnost – Humanitarne udruge – planirana sredstva 80.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 15.

 

3.6. Branitelji i stradalnici – Udruge proistekle iz Domovinskog rata – planirana sredstva 50.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 10.

3.7. Ostale udruge – različitih područja djelovanja iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti – planirana sredstva 50.000,00 kn

Očekivani broj ugovora 12.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu ili aktivnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu ili aktivnosti je 50.000,00 kuna.

 1. Prijave na Javni poziv zaprimaju se od dana objave Javnog poziva. Zadnji rok za dostavu prijave je do 10. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenosti sredstva u Proračunu za 2018. godinu.

     5. Na Javni poziv može se prijaviti podnositelj udruga/organizacija civilnog društva koja ispunjava sljedeće uvjete:
– da je upisana u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar i djeluje najmanje jednu (1) godinu do raspisivanja Javnog poziva;

– da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

– da ima sjedište na području Grada Đakova ili ustrojstveni oblik djeluje na području Grada Đakova; iznimno sa sjedištem izvan Grada Đakova ako je projekt ili aktivnost od interesa za Grad Đakovo; ako se projekt provodi na području Grada Đakova i čija aktivnost utječe na povećanje kvalitete života, poboljšanje određenih usluga ili rješavanje nekog od problema na području Grada Đakova;

 – da je registrirana kao udruga, zaklada, privatna ustanova, vjerska zajednica ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacija civilnoga društva);

– da je svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladila s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu;

– da se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

– da projekt ili aktivnost koju prijavi na Javni  poziv Grada Đakova bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada Đakova definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;

– da je uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Đakova i drugih javnih izvora;

– da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Đakova te trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Đakova;

– da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, odnosno prijavljene aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela određena Uredbom;

– da općim aktom ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

– da ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način) odnosno da je ispunila dosadašnje obveze dostavljanja programskog i financijskog izvješća Gradu Đakovu;

– da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta ili aktivnosti;

– da ima definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva  i dr.).

 1. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta, koja su prioritetna područja financiranja i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. 7. Prijedlozi projekata ili aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Đakova www. djakovo.hr
 3. 8. Obrasci se popunjavaju putem računala, a dostavljaju se u papirnatom obliku (jedan izvornik), vlastoručno potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom prijavitelja.
 4. Dokumentaciju koja je navedena u Uputama za prijavitelje treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada Đakova – soba broj 13) uz napomenu („Ne otvaraj – Javni poziv za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine“ ) na slijedeću adresu:

GRAD ĐAKOVO

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31000 ĐAKOVO

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

 1. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine.
 2. Razmatrat će se samo projekti i aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 3. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: drustvene.djelatnosti@djakovo.hr.

Odgovori na pojedine upite bit će poslani najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita izravno na adrese onih kojih su pitanja postavili.

 1. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Đakovo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Stoji u POZIVU udrugama iz Ureda gradonačelnika Đakova Marina Mandarića.