Univerzal u 2021. godini odvezao gotovo 6 000 tona miješanog komunalnog otpada

Objavljeno: 05. 08. 2022.


PODIJELI:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je podatke o količini nastalog komunalnog otpada za županiju i gradove.

 

 

Od 80 odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad u 2021. godini, pripremu sanacije prijavilo je 15 odlagališta, sanacija je bila u tijeku na 28 odlagališta, a status saniranih ima ukupno 37 odlagališta. Nakon dovršenih postupaka sanacije, na 37 saniranih lokacija nastavlja se sa odlaganjem na sanitarni način.

U 2021. godini ukupno je nastalo 1.766.560 t komunalnog otpada.
Od toga je u bazu ROO putem obrasca za davatelje javne usluge (SO-1) prijavljeno 1.256.759 t, putem obrazaca za reciklžana reciklažna dvorišta (SO3-1 i SO3-2) prijavljeno je 61.794 t, a putem obrazaca za trgovce otpada na malo (SO-3) 56.648 t.
Preostala količina od 391.359 t odnosi se na dodatno utvrđene količine, i to:

  • dio količina koje potječu iz uslužnih djelatnosti18 (ambalažni otpad, otpadni papir i karton, otpadna jestiva ulja i dr.) koje se mogu smatrati komunalnim otpadom i dio količina preuzetih u okviru nacionalnog sustava za posebne kategorije otpada koji organizira FZOEU, prijavljene putem OZO obrazaca,
  • količine izvezenog komunalnog otpada,
  • razlike u količinama obrađenog otpada (odloženo, kompostiranog, digestirano i dr.) prijavljenim putem obrazaca SO-1, SO-3 i OZO,
  • procjena za neobuhvaćeni dio stanovništva organiziranim sakupljanjem.
    Od ukupne količine nastalog komunalnog otpada u okviru javne usluge sakupljeno je 1.293.256 t komunalnog otpada

Odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad prijavila su da su odložila ukupno 1.577.021 t
(511 kg/stanovnik) otpada, od čega 942.305 t otpada iz grupe 20 i podgrupe 15 01, koji jednim
dijelom sadrži i proizvodni ambalažni otpad i 634.717 t ostalog otpada. Miješanog komunalnog
otpada (KBO 20 03 01) na prostoru Republike Hrvatske odloženo je 848.075 t. Najveće količine
komunalnog otpada odložene su u Zadarskoj županiji (33 %) i u Gradu Zagrebu (12 %).

Univerzal je za Grad Đakovo na odlagalište Vitika prijavio 5.757,65 t odveženog otpada. (Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)